İlk Yardım Politikası

ULUSLAR ARASI KIZILHAÇ VE KIZILAY DERNEKLERİ FEDERASYONU İLK YARDIM POLİTİKASI

 

Giriş

Bugün Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri dünyada en çok ilk yardım sağlayan derneklerdir. Bu hasta ve yaralılara ayrım yapmaksızın yaralı askerlere ilk yardım yapıldığı Solferino Savaşından başlamıştır.  21. yy’da Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (Uluslararası Federasyon) küresel sağlık içeriğindeki değişiklikleri takip ederek ilk yardımla ilgili olan taahhüdü devam ettirmektedir.

Uluslararası Federasyonun misyonu insanlığın gücünü harekete geçirerek savunmasız kişilerin yaşamlarını iyileştirmektir.

 

Federasyonun 2006 yılı Küresel Plan Hedefleri şunlardır:

Hedef 1: Ölü, yaralı sayısını, afetlerin etkisini azaltmak
Hedef 2: Ölü, yaralı sayısını, hastalıkların etkisini azaltmak ve halk sağlığı acil durumları
Hedef 3: İnsan onurunun korunması ve saygının sağlanmasının arttırılması, müsahamasızlığın, damgalama ve sosyal ayrımcılığın azaltılması,

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip.  İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır.

Kızılhaç/Kızılay personeli ve gönüllüleri herkese ilk yardım yapmak için  çok fazla efor sarf etmeye devam etmektedirler.

İlk Yardım sadece yaşam kurtarma teknikleri değildir. İlk Yardım insan onurunun korunması ve ayrımcılık yapmadan insaniyetçiliğin gönüllü olarak gösterildiği ve yaşam kurtarmak için yapılan bir eylemdir.

Savunmasız insanlarla birlikte ilk yardımda becerilerin kazandırılması daha güvenli ve sağlıklı toplumların olmasına yardımcı olmaktadır.

Uluslararası Federasyonun Küresel Sağlık ve Bakım 2006-2010 stratejisi ilk yardım eğitimi ve uygulamasının tüm sağlık ve bakım faaliyetleri ile birlikte olmasını sağlar.

Eğer Uluslararası Federasyon tamamıyla ilk yardımın potansiyelini farkına varırsa, Ulusal Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri de daha fazla kişinin ilk yardım konusunda eğitilmesi için efor sarf etmesi ve topluma dayalı ilk yardım faaliyetlerini arttırmalıdır.

 

Açıklama

Bu politika dokümanının hazırlanmasında aşağıdaki terimler adapte edilmiştir.

İlk Yardım

Profesyonel yardım ekipleri gelene kadar hasta ve yaralı kişiye ani olarak yapılan yardımdır.  Sadece fiziksel yaralanmaya yönelik değil, aynı zamanda travmatik bir olaydan kaynaklı olarak yaşanılan duygusal ve stresin azaltılması için psiko sosyal destekte birincil yardım olarak kabul edilir.

İlk Yardımcı:

İlk yardım konusunda eğitim ve sertifika almış, bilgi ve becerisini yaşam kurtarmak  ve korumak için kullanan, aynı zamanda toplumu acil durumlara hazırlıklı olmak ve müdahale etmeleri için mobilize etmek ve destek sağlayandır.

İlk Yardım Eğitimi 

Tüm halka, bilgi ve becerinin prosedürlere ve tekniklere göre, çok az ya da hiç ekipman gerektirmeden yapılan onaylanmış programdır.Bu program çıktıları belli olan eğitimciler veya kolaylaştırıcılar tarafından sağlanmaktadır.

İlk Yardım sertifikası

Bu ulusal otoriteler tarafından yeterliliğe dayalı olarak yasal bir şekilde tanınmış ve kabul edilen standartlarda olması gerekir. Zaman limiti (son kullanma tarihi) olan ve yeniden güncellenebilir olması gerekir.

İlk Yardım Hizmetleri

Bunlar potansiyel hizmetlere halk faaliyetleri boyunca destek sağlayan planlanmış faaliyetlerdir. Kızılay ve Kızılhaç Derneklerinde anlaşmaya dayalı olarak Etkinlik organizatörleri , toplum ve gönüllüler, personelin katılımı ile yapılmaktadır.

Toplumda İlk yardım (Topluma dayalı ilk yardım )

Bu ilk yardım alanında toplumların katılımı ile daha esnek ve içerikli programlar geliştirmeye yardımcı olmaktır. Yerel kapasiteyi ve genel yaralanmalara açık olan durumları belirlemek, toplum sağlığı öncelikleri ( örneğin önleme, sağlığın iyileştirilmesi, ve bulaşıcı hastalıkların kontrolü) afete hazırlık ve müdahale kapasitelerini belirlemeyi de kapsar. Buna benzer toplum içerisinde yer alan aktif gönüllülerin kazanılması ve kalıcılıklarının sağlanmasına yardım eder.

Kapsam:

Bu politika Kızılay ve Kızılhaç Derneklerini ilk yardım faaliyetlerini  gerek sadece bir Ulusal Dernek şubesi tarafından yürütülüyor olsun, gerekse sadece Ulusal Derneğin kendisi veya bir çok Ulusal Derneğin birleşimi ve Federasyon tarafından yapılan çalışmaların temelini oluşturur.

Bildiri:

Bu politika ilk yardımda toplum tabanlı yaklaşımın adaptasyonunu, ilk yardım konusunda her bir Ulusal Kızılay/Kızılhaç Derneği ve Uluslararası Federasyonun verdiği taahhüdü teyit eder. Yerinde ve doğru ilk yardım eylemi koruma ve yaşamların kurtarılması, acının azaltılması, engelli olmayı önleme ve yaşam kalitesi üzerinde durulur. Daha fazla not edilen maddeler;

 • İlk yardım acil sağlık durumunda öncelikli hızlı müdahaleyi destekler, etkilenen kişinin durumunun stabil hale gelmesi veya yaşama geri dönmesi, profesyonel yardım ekipleri gelene kadar koruyucu ve etkili yaşam kurtarma uygulamalarını sağlar.
 • İlk Yardım eğitiminin yaralanma ve kaza durumlarının önlenmesi, güvenli ve sağlıklı davranışlar, ilk yardım bilgisi ve becerilerinin ilaç ve alkole bağlı acil durumlarda, HIV ve diğer hastalıkların önlenmesinde çok büyük önemli yeri vardır.
 • Kaliteli ilk yardım eğitimi ve hizmetleri şimdiye kadar geliştirilmiş yeterliliğe dayalı rehberler ve onay görmüş standartlara dayalı verilmelidir. Yerel içeriğe uygun olması ve adaptasyonun sağlanması cinsiyete ve dışlanma olayı dikkate alınarak yapılması önemlidir.
 • Eğitilmiş gönüllü ve personel tarafından sağlanan topluma dayalı ilk yardım bilgi ve becerinin anne ve çocuk sağlığı ve diğer ilgili sağlık problemlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır.
 • İlk Yardım faaliyetleri Ulusal Kızılay ve Kızılhaç Derneklerinin topluma dayalı erişimlerin toplumun gelişimini ve gücünün birleştirilmesini empoze ederek desteklemektedir. Gönüllüler afete hazırlık ve afete müdahale kapsamında ve kendi yaşamlarında bireysel ve toplumsal esnekliğin arttırılmasına yardım ederler.
 • İlk Yardım faaliyetleri  Ulusal Kızılay ve Kızılhaç Derneklerinin güçlü bağlantı sağlayan özellikle de gençlik ve toplum gönüllüleri ağına bağlı aktiviteleri ile kapasitelerini genişletir. İlk Yardım eğitimi ve hizmeti Ulusal Kızılay ve Kızılhaç Derneklerinin hazırladığı stratejik planın geliştirilmesinde dahil edilmelidir.
 • İlk Yardım eğitimlerinin ve ilgili ürünlerin pazarlanması gelir kaynakları ve  kaynak mobilizasyonu için çok önemlidir. Uluslararası Federasyon ilk yardım işi ile ilgili profilini belirlemek ve çok uluslu paydaşlarla işbirliği yapmak, Ulusal Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri ile birlikte ilk yardım eğitim pazarını genişletmek ihtiyacı duymaktadır.
 • İlk yardım herkese ulaşılabilir olmalıdır. Bu aynı zamanda özel ihtiyaçları bulunan savunmasız grupları da içermektedir.

 

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu;

 • İlk yardım eğitim programlarını farklı düzeylerde ve özel ihtiyaçlarına göre Ulusal Derneklerin geliştirmesine yardımcı olmak. İlk Yardım ve sağlığın iyileştirilmesi, pazarlama, ilk yardım faaliyetlerinin kalitesinin yönetimi ve toplum tabanlı yaklaşımı içeren materyallerin geliştirilmesini de kapsamaktadır.
 • Politikaların ve içsel prosedürlerin sağlanması, izleme ve değerlendirme çatısı altında kalite sürecinin belirlenmesi ve ilk yardım eğitimlerinin etkisinin değerlendirilmesi ile ilgili uygulamaları geliştirmek.
 • Ulusal Derneklerin ilk yardım uygulamalarını bilimsel araştırma, uluslararası standartlar, iyi hazırlanmış rehberler ve yararlananlar ve farklı yapılar tarafından kalite çalışmaları sonuçları belirlenmiş şekilde gelişmelere katılımlarını sağlamak. Bu bilimsel otoriteler, halk sağlığı uzmanları, yaralanmayı önleme ve yol güvenliği, pedolojik uzmanlar ve devam eden bilgi değişikliklerini içeren uzlaşma ağına ulaşılmasını da kapsar. İlk yardım ve eğitimi alanında en son yeterliliğe dayalı gelişmeler ve durum analizlerini de içermektedir.
 • İlk Yardım sertifikasyonu için minimum kalite ve uluslararası tanınmışlık düzeyine ulaşma, ilgili süreç ve mekanizma kapsamına ulaşma
 • Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketinin küresel duruşunun avantajları,  öğrenilenlerin paylaşılması ve ilk yardım faaliyetlerinin tekrarlanması, Hareketin geleneksel ilk yardım sağlayıcı olması ve o şekilde olmaya devam etmesinin sağlanması için çalışmalar yapma.
 • Öğrenim ağlarının, kaynak ve uzman merkezlerin gelişimine rehberlik etmek, programların değişimini yaygınlaştırmak, öğrenim ve pazarlamada yeniliklerin de dahil olduğu deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak.
 • Yakın bir ilişki içerisinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve uluslararası organlarla örneğin dünya sağlık örgütü ile birlikte bilgi paylaşımı ve acil ihtiyaçları karşılamak için  işbirliği yapmak. Bu aynı zamanda ek olarak ilk yardım ekiplerinin afetlerde, çatışma durumlarında ve şiddet ortamında eğitilmesini de içermektedir.
 • Okul müfredatında, iş yerlerinde, sürücü okulları başvurularında İlk yardım eğitimlerinin ve eğitim kurslarının olması için direktifler geliştirmek, mevzuat alanında çalışan paydaşlarla işbirliği ve savunuculuğunu yapmak.
 • Dünya ilk yardım günü, Uluslararası ilk yardım yarışması ve diğer faaliyetlerde küresel faaliyetlerin iyileştirilmesi için liderlik rolünü üstlenmek.
 • İlk yardımın önemi ile ilgili bilincin iyileştirilmesi için küresel önemli mesajların medya ile ulaşmasını sağlamak.

 

Ulusal Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri:

    Toplumla ve kişilerle birlikte çalışarak; 

 • Yerel var olan yapıları, deneyim ve becerileri inşa etmek.
 •  Planlama, geliştirme ve doğru ilk yardım faaliyetlerini yönetmek, yerel ihtiyaçlara en iyi cevabı veren, yerel başvuru yapıları ile bağlantılı bir şekilde iletişim yapısını kurmak
 • Yerel profile ve çevreye saygı göstermek
 • Yeni savunmasız grupların olduğu yaralanmalarda, hastalıklarda ve sağlık önceliklerindeki değişiklilere cevap verebilen uygun ve esnek ilk yardım eğitim programları geliştirmek.
 • Gönüllü, personel ve programdan yararlananların fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasının dikkate alınmasını göz önünde bulundurmak,
 • Özel grupların yerel ve özel ihtiyaçlarını karşılayacak ilk yardım eğitim programlarını adapte etmek, örneğin çocuklar, iş yerlerinde çalışan kişiler, özel öğretim yöntemi gerektiren kişiler. Yaralanmalarda, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesi konularında insanların kendi kendilerine ilk yardım becerilerini kullanmada yetkinlik hissetmelerini sağlamak.
 • Ulusal mevzuat gerekliliklerini ilk yardım konusunda eğitilmesi gereken kişi sayısının eğitilmiş olması ve ihtiyaç duyulan ilk yardım materyallerinin karşılanmasının sağlanmasına destek olmak. İlk yardım gönüllüleri tanınmalı ve desteklenmeli.
 • Yerel sağlık otoriteleri ile işbirliği ve iletişimin kurulması, diğer hükümet kuruluşlarının kendi Ulusal Derneklerinin ilk yardım sertifikalarını resmi tanınmış uygunluğunu benimsemesini sağlamak.- Örneğin sürücü kurslarına başvuruda ilk yardım kursları, sağlık ve güvenlik çalışanları için ilk yardım eğitimi v.b
 •  Ulusal Dernekler kendi ilk yardım programlarının etkisini ve kalitesini iyileştirmeleri, izleme ve tazeleme programlarının yapılması, materyallerin güncellenmesi, eğitici   eğitimlerinin düzenli olarak güncellenmesi, en son geliştirilmiş öğretim ve eğitim yöntemlerinin kullanılması örneğin uzaktan, web tabanlı ve e öğrenme yöntemi gibi. 
 • Tüm düzeyde yeterli kaynakları ayırmayı planlamak, geliştirmek, yönetmek tüm ulusal düzeyde hazırlanan mantıksal çerçeve ile uyumlu sürdürebilir ilk yardım eğitim programları oluşturmak. İlk Yardım eğitimlerinin ve faaliyetlerinin etkili bir şekilde pazarlamasını yapmak, halkı ve savunmasız toplulukları stratejik planın içerisinde mutlaka dahil etmek gerekmektedir. 
 • Kişilerin, toplumun, gönüllülerin ve personelin etkili bir şekilde yaralanmalara ve acil sağlık ihtiyaçlarına müdahale edebilmeleri için izleme ve değerlendirme sistemi kurarak etkilerini göstermek .
 •  İlk yardım faaliyetleri ile diğer faaliyetler arasında bağlantı kurarak maksimum düzeyde yararlanıcılara ulaşmak, gönüllülerin katılımlarını sağlayarak kaynakların en iyi şekilde kullanılması ve finansal performansı göstermek.
 •  Hükümet kuruluşları ve kurumları, hükümet dışı kuruluşlar, diğer sivil enstitüler, medya ve özel sektör ile birlikte çalışarak insanlığın gücünü doğru bir şekilde mobilize etmek 
 • Hane halkından en az bir kişinin ilk yardım eğitimi alması için ilk yardım çalışmalarını yaygınlaştırmak. İlk yardımı ayrımcılık yapmadan yaygınlaştırmak ve Uluslararası Federasyonun küresel düzeyde kutladığı Dünya İlk Yardım gününde iletişim kanallarının, medya ve halka ulaşmak için tüm yolları kullanmak.  
 • İlk yardım ve ilgili diğer konularda bilimsel çalışma ve araştırmaya katılım sağlanmalı, örneğin hastane öncesi bakım, psiko-sosyal destek eğitim ve toplum gelişimi v.b

 

Sorumluluklar:

Uluslararası Federasyon ve Ulusal Dernekler sorumlulukları arasında;

 • Tüm ilk yardım eğitim programlarının bu politika ile uygun olması
 • Tüm personel ve gönüllülerin ilk yardım eğitim programlarına ve faaliyetlerinin
 • gelişimine katkıda bulunmaları ve bu politikanın detayları ve gerekçesinin bilincinde olmalarını sağlamak.
 • Tüm personel ve gönüllülerin temel düzeyde ilk yardım bilgi ve beceri sahibi
 • olması ve olay anında müdahalede bulunmaları. Farklı olaylara müdahale edebilmek için gerekli araçlar, destek  ve koruma ekipmanlarının verilmiş olması gerekmekte. Personele ve gönüllülere silahlı çatışma ve diğer şiddet olaylarına hazırlıklı olabilmeleri için farklı destek eğitimleri verilmelidir.
 • Tüm ilgili paydaşlar bu politika hakkında bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

 

İlk yardım bir çok Kızılay ve Kızılhaç derneklerinin yürüttüğü faaliyettir.  Bu politika Küresel Sağlık ve Bakım 2006-2010 stratejisi ve diğer sağlık alanındaki tüm referansları, gelişim, gönüllülük, gençlik, afete hazırlık ve müdahale, kaynak geliştirme  v.b tüm Federasyonun politikaları ile  birlikte düşünülmelidir.

Ulusal Derneklerin Uluslararası Federasyonun diğer politikaları ve rehberleri ile birlikte ulusal ilk yardım ve acil müdahale planlarında kendilerine belirlenmiş sorumlulukları bulunmaktadır.

 

Referans:

Bu politika dokümanı 5 Ekim 2007 tarihinde Cenevre’de yapılan Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiştir.

Daha fazla bilgi için www.ifrc.org adresini ziyaret edebilirsiniz. 


   MENU
 • Ana Sayfa
 • Hakkımızda
 • İlk Yardım
 • Multimedya
 • Kütüphane
 • Engelsiz İlk Yardım
 • İletişim

  TÜRK KIZILAY 2015
Tüm hakları Türk Kızılay'a aittir. Görsel ve yazınsal içerik izin almaksızın kullanılamaz.